تبلیغات
تازه ها - چگونه از درس شیمی به وجود خدا پیمی بریم
(زندگی زیباست) بالاترین الویت هایتان را تعیین و سپس با تمام قوا روی آنها تمرکز کنید و زندگی زیباست.

چگونه از درس شیمی به وجود خدا پیمی بریم

به نام خداوند آب، خاک، باد، آتش
سپاس بیکران پروردگار یگانه را سزاست که او را به خلعت خلقت بیار است و توفیق آموختن بهبندگانش ارزانی فرمود و سلام و دورود به فرستادگان گرامی اش به ویژه خاتم آنان وعترت پاکش آنان که چراغ هدایت بشریت را به سوی کمال و سعادت فروزان ساختند. در همهادیان که از طرف پیامبران (ع) برای راهنمایی بشر معرفی گردیده است به تفکر درمخلوقات و قرآن کریم توصیه فراوان شده است چرا که از طریق تفکر و تامل انسان پی بهذات خداوند عزیز می برد و به گفته شیمیدان پرآوازه آمریکایی هر جنبه از دنیای امروزحتی روابط بین المللی تحت تاثیر شیمی است آری این شیمی و علم آن است که موجببرقراری رابطه انسان با دیگران می شود.
و ما هر گاه که بخشی از مطالب مربوط بهدرس شیمی را مطالعه می کنیم بیش از پیش درهای توحید پیش روی ما گشوده می شود و شیمییکی از علومی است که از طریق تجربه و آزمایش انسان را به نتیجه می رساند. اگر تمامیواکنش های شیمی را دقت نظاره کنیم پی به قدرت خداوند یکتا می بریم خدایی که هیدروژنو اکسیژن را آفرید تا از آن آب و آتش حاصل شود خدایی که الکترون، پروتون و نوترونرا طوری درون هسته ای که در اتم قرار دارد بیارست که اجسام روی این کره خاکی وجودخارجی داشته باشد. خدایی که اکسیژن و صدها گاز دیگر را آفرید که انسانم هایش بهراحتی تنفس کنند و او را بپرستند. هنگامی که در ذرات عالم تحقیق و بررسی صورت میگیرد و انسان نظم وهماهنگ بودن آنها را می بیند نا خود آگاه پی به قدرت عظیم میبردکه چه کسی این ذرات را با چنین نظم و قدرتی کنار هم قرار داده است؟
ازکوچکترین ذره که در حال حاضر اتم نام دارد تا بزرگترین و دور ترین کهکشان ها که باقوی ترین تلسکوپ های ساخته بشری هم قابل

 

مشاهده نیستند و از گیاهان گرفته تا انواعحیوانات و موجودات زنده یا غیر زنده که دیده می شوند یا این که دیده نمی شوند همگینشان از آفریدگار دانا و توانا دارد. و اکنون تمامی نکاتی که در کتاب های مربوط بهشیمی آمده است چکیده ای از فضل و کرم و عاقبت اندیشی پروردگار بوده. اگر اوزونینبود که روی زمین را به طور هاله ای فرا بگیرد آیا انسان ها سالم بودن؟اگردرون بدن انسان واکنش های شیمیایی صورت نمی گرفت آیا انسانی وجود داشت؟
همه وهمه موهبتی از وجود خدا دارد و درس شیمی با بیانی ساده وشیوا وجود خدا را به انسانها گوش زد می کند. اگر بگوییم که علم شیمی بر همه چیز مربوط می شود و ما همیشه باآن سر و کار داریم هیچ جای تعجبی ندارد. غذایی که می خوریم ، خانه ای که در آنزندگی می کنیم و فعالیت های شمیایی بدن وهمه و همه نخستین در وهله اول ممکن استبرای ما نا مشخص باشد در حالی که هر لحظه از زندگی که خدا آن را به ما عطا فرمودهبا علم شیمی در آمیخته است. پس ما از مطالعه درس شیمی به خداوند بزرگ می رسیم چراکه هر مطلبی که درون شیمی بساط گسترانیده در آخر وجود خدا و دانایی و حکمت خداوندرا گواهی می دهد. اگر خداوند نباشد علمی نیست یعنی فکری نیست که از آن علمی به وجودبیاید. تجربه و آزمایش که علم شیمی را شامل می شود انسان را به تفکر در آیات ونشانه ها وا می دارد و انسان پی به قدرت خداوند می برد.
آری خدا این گونه ایناست و به راستی نتوان خداوند را وصف کرد جزء به آن چه خودش خود را وصف کرده است کجاوصف شود آن که حواس از درکش عاجز است و اوهام بدو نرسند.پس بار خدایا ما را برآن دار که با کوشش و مطالعه در هر زمان بیش از پیش به سویت بیاییم و با کمک تو طعمرسیدن را به کمال مطبخ عشق و ایمان به خدای که تو هستی بچشیم.<< آمین >>